The Boss Baby Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1-2

The Boss Baby Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1-2

Episode : 1-26

Views : 12684

Status : จบแล้ว

Credit : Netflix

Category : พากย์ไทย

Summary

The Boss Baby: Back in Business เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เว็บคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทางโท รทัศน์ของชาวอเมริกันที่ผลิตโดยดรีมเวิร์คส์แอนิเมชั ่นซึ่งเป็นผลงานการติดตามผลของ The Boss Baby ในปี 2017 ซึ่งอิงตามหนังสือชื่อเดียวกันนี้โดย Marla Frazee ซีรีส์เปิดตัวครั้งแรกใน Netflix เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018

ในซีรีส์แอนิเมชั่นที่สร้างจากภาพยนตร์ยอดฮิตนี้ บอส เบบี้จะพา ทิม พี่ชายของเขาไปยังสำนักงานเพื่อสอนให้รู้จักศิลปะของ การทำธุรกิจ

Episode

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Boss Baby - Back in Business (2018) นายใหญ่คืนวงการ Season 2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Comments